Adatvédelmi nyilatkozat

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a epitomunka.hu weboldalán ( a továbbiakban : weboldal ) történő üzenetküldés által megadott adatok felhasználásának és tárolásnak ( a továbbiakban együttesen : adatkezelés ) szabályait határozza meg.

A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., 83. §
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

( Strasbourg 1981. január 28. ),

–    az ” Online Privacy Alliance ” ajánlásait.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul vagy ha azt törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli.

 

 1. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A Farkas Gábor építőmunka (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

Amennyiben további kérdése, illetve észrevétele lenne, kérjük, keresse munkatársunkat az epitomunka@gmail.com e – mail címen.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató internetes oldala bármilyen adat megadása nélkül látogatható. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja és erről a vevőt tájékoztatja. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével vagy a vevő ez irányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § ( 2 ) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 6.1. Felhasználó (a weboldal – használó) : az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően kitöltötte a kapcsolati űrlapot.

 6.2. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel, így Felhasználókkal kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, Felhasználókra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Felhasználókkal helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha Őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

 6.3. Hozzájárulás: Felhasználók kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezésüket adják a rájuk vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

 6.4. Tiltakozás: Felhasználók azon nyilatkozata, amellyel személyes adataik kezelését kifogásolják és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérik.

 

 6.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza és az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 6.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

 6.7. Adattovábbítás: ha az adatkezelő vagy más személy az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

 6.8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 6.9. Munkatárs: a Szolgáltatóval munkaviszonyban, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy

 

 6.10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

 6.11. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

 

 6.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

A Szolgáltató, mint adatkezelő az üzenetküldésnél megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy a Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

 

 1. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat. A személyes adatok törlését vagy módosítását, valamint a regisztráció törlését az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: elektronikus levelezés útján az epitomunka@gmail.com e-mail címen.

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e – mail címére kell elküldeni ( epitomunka@gmail.com ).

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére – a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is
(1055. Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363. Budapest, Pf. 9., Tel.: +36-1-391-1400, e-mail.: ugyfelszolgalat@naih.hu). A NAIH vizsgálatát bárki kezdeményezheti arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban.

A NAIH – hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány.

 

TÉRKÉP
RÖVIDEN...

Kőműves szakmával kapcsolatos munkáinkat Esztergom és kb. 50 km-es vonzáskörzetében végezzük (pl.: Esztergom, Tát, Dorog, Tokod, Tahitótfalu, Dömös, Leányvár, Kesztölc, Pomáz, Piliscsaba, Párkány (SK), Nána (SK), stb.).

Copyright © 2019-2024 | Minden jog fenntartva!

A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás